Engagemang och närvaro för framgångsrika projekt

Vi erbjuder ett stort urval av konsulttjänster inom teknikdisciplinerna mark, anläggning, teleteknik samt energi.

Med bred kompetens erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar för olika typer av arbeten inom byggprocessen.

Här kan du läsa mer om våra olika tjänster.


Projekt-/Byggledning
Vi erbjuder ett stort urval av konsulttjänster inom teknikdisciplinerna mark, anläggning, teleteknik samt energi. Med bred kompetens erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar för olika typer av arbeten inom byggprocessen. Här kan du läsa mer om våra olika tjänster.


Projektering och projekteringsledning
Våra projektörer är väl insatta med projekteringsprocessens alla delmoment. Vi har vana av analysarbete i behovsutredningsskedet till färdiga förfrågningsunderlag för upphandling. Mellan dessa faser stöttar vi även med framtagande av program-, gestaltnings- och bygghandlingar enligt de önskemål som våra beställare har. Inom ramen för projekteringssegmentet erbjuder vi även berednings- och projekteringsledning.


Markförhandling/ Markavtalsberedning
Våra projektörer är väl insatta med projekteringsprocessens alla delmoment. Vi har vana av analysarbete i behovsutredningsskedet till färdiga förfrågningsunderlag för upphandling. Mellan dessa faser stöttar vi även med framtagande av program-, gestaltnings- och bygghandlingar enligt de önskemål som våra beställare har. Inom ramen för projekteringssegmentet erbjuder vi även berednings- och projekteringsledning.


Tillståndshantering
Våra tillståndshanterare har gedigen kunskap om lov och tillstånd som är nödvändiga för att realisera olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. Några exempel på dessa är ansökan om bygglovspliktiga åtgärder enligt plan och bygglagen, samrådsansökan till länsstyrelsens kultur- och naturvårdsenhet samt ansökan schakttillstånd hos kommuner och myndigheter i enlighet med väglagen.


Slutdokumentation och Stickprov på andra projekt
I varje projekt gör vi en slutdokumentation som beskriver projektets utformning och samlar alla viktiga dokument.

MTEK erbjuder även stickprov av pågående projekt. Stickproven kan göras både anmälda och oanmälda och kontrollerar bland annat att rör ligger på rätt djup, att skåp sitter på rätt sätt och att alla avtal finns tillgängliga. För att göra en korrekt bedömning läser vi på utifrån beställarens krav och följer ledningsägarens kravspecifikation samt tekniska beskrivning.
Kontakta os